Inleidende bepaling


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten door Equi Healing
Balance via de website.
Het boeken van een afspraak via de website van Equi Healing Balance leidt tot de aanvaarding van
deze algemene voorwaarden.
Equi Healing Balance behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen
en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden
die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Ondernemingsgegevens
Equi Healing Balance
Félice Meeus
Feynend 95
2400 Mol
België
info@equihealingbalance.be
Ondernemingsnummer: 0770.915.319


Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment
dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van
zijn afspraak.
De klant en Equi Healing Balance komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot
stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het
ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de
overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Equi Healing
Balance hiervoor als een vermoeden van bewijs.
Equi Healing Balance behoudt zich het recht afspraken te weigeren in volgende gevallen:
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in
de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld,
is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-todate is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Equi Healing Balance niet. Equi Healing
Balance is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot
een middelenverbintenis. Equi Healing Balance is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste
materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze,
verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Equi Healing Balance. Equi Healing Balance kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Equi Healing Balance, respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 en de Europese GDPR-wetgeving van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming
van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde
persoonsgegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens) zullen enkel gebruikt
worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten bestelling, het verwerken van de
bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant heeft voor alle gegevens recht tot inzage,
verbetering of verwijdering. Hiertoe kan u zich steeds richten tot info@equihealingbalance.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of
verkopen aan derden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
info@equihealingbalance.be.
Uw gegevens blijven in ons personeelsbestand bewaard zolang u klant blijft. Wenst u niet langer klant
te zijn, dan kunt u uw gegevens laten verwijderen door te mailen naar info@equihealingbalance.be en
wij zullen meteen uw gegevens verwijderen.

Artikel 5: Copyright
Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of
aankondiging, gewijzigd worden. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen
teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het
auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Equi Healing Balance.

Artikel 6: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen
enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Equi Healing Balance om één van de in deze voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden
als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 7: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt,
en de algemene verkoopsvoorwaarden van Equi Healing Balance. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 8: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht
inzake toepasselijk recht. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst,
verbinden de klant en Equi Healing Balance zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen,
de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt
zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen,
ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.